Đăng ký kỳ thi


Đăng ký dự thi tại Trung tâm Antenne. Để biết thêm thông tin, vui lòng gửi email đăng ký tới email contact@antenne.vn hoặc liên hệ 09.17.66.10.99 (Cô Phương)

DELF dành cho tất cả mọi người

DELF Junior

DELF Prim

Tháng 11/2019
Đăng ký từ 7 đến 18 tháng 10/2019
9 tháng 11/2019 : DELF A1
10 tháng 11/2019 : DELF B1
16 tháng 11/2019 : DELF A2
17  tháng 11/2019 : DELF B2

Tháng 10/2019
Đăng ký từ 9 đến 20 tháng 9/2019
12 tháng 10/2019 : DELF A1 và B1 Junior
13 tháng 10/2019 : DELF A2 và B2 Junior

Tháng 12/2019
Đăng ký từ 9 đến 20 tháng 9/2019
7 tháng 12/2019 : DELF A1.1A2 Prim
8 tháng 12/2019 : DELF A1 Prim

Cấp độ

Biểu giá này được áp dụng với những người đăng ký thi trước thời hạn.

Biểu giá này được áp dụng với những người đăng ký thi sau thời hạn. Việc đang ký sau thời hạn phải được sự đồng ý của người phụ trách trung tâm.

Biểu giá này không áp dụng đối với kỳ thi DELF Prim mà chỉ được áp dụng với kỳ thi DELF Junior và DELF dành cho tất cả mọi người.

A1.1

710 000 VND

710 000 VND

A1

710 000 VND

870 000 VND

A2

830  000 VND

930 000 VND

B1

1 100 000 VND

1  320 000 VND

B2

1  600 000 VND

2 030 000 VND