Đăng ký kỳ thi


Đăng ký dự thi tại Trung tâm Antenne. Để biết thêm thông tin, vui lòng gửi email đăng ký tới email contact@antenne.vn hoặc liên hệ 09.17.66.10.99 (Cô Phương)

DELF dành cho tất cả mọi người

DELF Prim

DELF Junior

Tháng 5/2018
Đăng ký từ 7 đến 21 tháng 4/2018
12 tháng 5/2018 : DELF A1
13 tháng 5/2018 : DELF B1
19 tháng 5/2018: DELF A2
20 tháng 5/2018: DELF B2
Tháng 9/2018
Đăng ký từ 11 đến 25 tháng 8/2017
15 tháng 9/2018 : DELF A1
16 tháng 9/2018 : DELF B1
22 tháng 9/2018 : DELF A2
23 tháng 9/2018 : DELF B2
Tháng 11/2018
Đăng ký từ 6 đến 20 tháng 10/2017
10 tháng 11/2018 : DELF A1
11 tháng 11/2018 : DELF B1
17 tháng 11/2018 : DELF A2
18 tháng 11/2018 : DELF B2

Tháng 5/2018
Đăng ký từ 21 tháng 4 đến 5 tháng 5/2018
26 tháng 5/2018 : DELF A1B1 Junior
27 tháng 5/2018 : DELF A2B2 Junior
Tháng 6/2018
Đăng ký từ 17 đến 31 tháng 3/2018
9 tháng 6/2018 : DELF A1.1A2 Prim
10 tháng 6/2018 : DELF A1 Prim
Tháng 10/2018
Đăng ký từ 8 đến 22 tháng 9/2018
13 tháng 10/2018 : DELF A1B1 Junior
14 tháng 10/2018 : DELF A2B2 Junior
Tháng 12/2018
Đăng ký từ 8 đến 22 tháng 9/2018
1 tháng 12/2018 : DELF A1.1A2 Prim
2 tháng 12/2018 : DELF A1 Prim

Cấp độ

Biểu giá này được áp dụng với những người đăng ký thi trước thời hạn.

Biểu giá này được áp dụng với những người đăng ký thi sau thời hạn. Việc đang ký sau thời hạn phải được sự đồng ý của người phụ trách trung tâm.

Biểu giá này không áp dụng đối với kỳ thi DELF Prim mà chỉ được áp dụng với kỳ thi DELF Junior và DELF dành cho tất cả mọi người.

A1.1

680  000 VND

680  000 VND

A1

680  000 VND

830 000 VND

A2

790  000 VND

880 000 VND

B1

1 050  000 VND

1  260 000 VND

B2

1  580  000 VND

1 930 000 VND