Lệ phí thi DELF 2018


Cấp độ

Biểu giá này được áp dụng với những người đăng ký thi trước thời hạn.

Biểu giá này được áp dụng với những người đăng ký thi sau thời hạn. Việc đang ký sau thời hạn phải được sự đồng ý của người phụ trách trung tâm.

Biểu giá này không áp dụng đối với kỳ thi DELF Prim mà chỉ được áp dụng với kỳ thi DELF Junior và DELF dành cho tất cả mọi người.

A1.1

680  000 VND

680  000 VND

A1

680  000 VND

830 000 VND

A2

790  000 VND

880 000 VND

B1

1 050  000 VND

1  260 000 VND

B2

1  580  000 VND

1 930 000 VND