Lệ phí thi DELF 2020


Cấp độ

Biểu giá này được áp dụng với những người đăng ký thi trước thời hạn.

Biểu giá này được áp dụng với những người đăng ký thi sau thời hạn. Việc đang ký sau thời hạn phải được sự đồng ý của người phụ trách trung tâm.

Biểu giá này không áp dụng đối với kỳ thi DELF Prim mà chỉ được áp dụng với kỳ thi DELF Junior và DELF dành cho tất cả mọi người.

A1.1

710 000 VND

710 000 VND

A1

710 000 VND

870 000 VND

A2

830  000 VND

930 000 VND

B1

1 100  000 VND

1  320 000 VND

B2

1  600  000 VND

2 030 000 VND