Các giáo trình học


Trong chương trình giảng dạy tiếng Pháp, chúng tôi sử dụng các giáo trình chất lượng cao phù hợp với trình độ của tất cả học sinh, sinh viên. Những giáo trình này bao gồm sách, các tập tin âm thanh và hình ảnh.

  • Les Loustics : từ 5 đến 11 tuổi
   9782011559036-G[1] 9782011559043-G[1] 9782011559159-G[1]
 • Le Mag’ : từ 11 đến 15 tuổi
  9782011554093-G[1] 9782011554123-G[1]
  • Le Nouveau Taxi : hơn 15 tuổi
   9782011555489-G[1] 9782011555519-G[1]