Đăng ký kỳ thi


Đăng ký dự thi tại Trung tâm Antenne. Để biết thêm thông tin, vui lòng gửi email đăng ký tới email contact@antenne.vn hoặc liên hệ 09.17.66.10.99 (Cô Phương)

DELF TP dành cho tất cả mọi người

DELF Junior

DELF Prim

Tháng 05/2021
Đăng ký từ 5 đến 17 tháng 4/2021
08 tháng 05/2021 : DELF A1
09 tháng 05/2021 : DELF B1
15 tháng 05/2021 : DELF A2
16  tháng 05/2021 : DELF B2

Tháng 11/2021
Đăng ký từ 4 đến 16 tháng 10/2020
06 tháng 11/2020 : DELF A1
07 tháng 11/2020 : DELF B1
13 tháng 11/2020 : DELF A2
14 tháng 11/2020 : DELF B2

Tháng 05/2021
Đăng ký từ 5 đến 17 tháng 4/2021
22 tháng 05/2020 : DELF A1 và B1 Junior
23 tháng 05/2020 : DELF A2 và B2 Junior

Tháng 11/2021
Đăng ký từ 4 đến 6 tháng 10/2020
27 tháng 11/2020 : DELF A1 và B1 Junior
28 tháng 11/2020 : DELF A2 và B2 Junior

Tháng 12/2021
Đăng ký từ 1 đến 19 tháng 9/2021
04 tháng 12/2020 : DELF A1.1A2 Prim
05 tháng 12/2020 : DELF A1

Cấp độ

Biểu giá này được áp dụng với những người đăng ký thi trước thời hạn.

Biểu giá này được áp dụng với những người đăng ký thi sau thời hạn. Việc đang ký sau thời hạn phải được sự đồng ý của người phụ trách trung tâm.

Biểu giá này không áp dụng đối với kỳ thi DELF Prim mà chỉ được áp dụng với kỳ thi DELF Junior và DELF dành cho tất cả mọi người.

A1.1

900 000 VND

900 000 VND

A1

900 000 VND

1 100 000 VND

A2

1 000  000 VND

1 200 000 VND

B1

1 300 000 VND

1  500 000 VND

B2

1  800 000 VND

2 000 000 VND