Lệ phí thi DELF 2021


Cấp độ

Biểu giá này được áp dụng với những người đăng ký thi trước thời hạn.

Biểu giá này được áp dụng với những người đăng ký thi sau thời hạn. Việc đang ký sau thời hạn phải được sự đồng ý của người phụ trách trung tâm.

Biểu giá này không áp dụng đối với kỳ thi DELF Prim mà chỉ được áp dụng với kỳ thi DELF Junior và DELF dành cho tất cả mọi người.

A1.1

900 000 VND

900 000 VND

A1

900 000 VND

1 100 000 VND

A2

1 000 000 VND

1 200 000 VND

B1

1 300  000 VND

1  500 000 VND

B2

1  800  000 VND

2 000 000 VND